U CÍSAŘE
*****

VÍTEJTE V MĚLNÍKU, STAROBYLÉM MĚSTĚ NAD SOUTOKEM DVOU NEJVĚTŠÍCH ČESKÝCH ŘEK -LABE A VLTAVY, 

MĚSTĚ S TISÍCILETOU VINAŘSKOU TRADICÍ

Mělník město vína

Vinné révě se na slunečných stráních v okolí města dařilo od pradávna, takže počátky jejího pěstování jsou spojeny již s počátky křesťanství. Pověst vypráví o tom, že první sud vína poslal do Čech moravský kníže Svatopluk. Byl určen pro českého knížete Bořivoje a to pro příležitost křtu Ludmilina a Bořivojova syna Spytihněva. Ludmila prý následně nechala přivézt vinnou révu z Moravy a vysázet ji nedaleko od svého rodiště, hradiště Pšova, dnešního Mělníka. Péčí o vinice se osobně zabýval i Ludmilin vnuk sv. Václav, který se díky tomu stal patronem vinařů. Výrazný vzestup přineslo českému vinařství panování Karla IV. Ten nechal přivést z Francie ušlechtilé odrůdy révy a rozhojnil také plochy vinic. Rozvoj vinohradnictví podpořil ještě omezením dovozu cizího vína a také vydáním nařízení, které tvrdě trestaly škody na vinicích. "Byl-li kdo ve dne při škodě polapen, propadl pravou rukou... a kdož by pak v noci škodil a v tom byl polapen, ten jest hrdlo své propadl a statek jeho na perkmistra (správce vinic) jest připadl...". Rozvoj vinohradnictví podporovali i další panovníci a tak v 16. století je dosaženo největších ploch vinic v Čechách a na Moravě. Následující historické události však již tak příznivé pro vinařství nebyly a tak se střídala období prosperity a úpadku. Dnes patří k největším producentům vína na Mělnicku Bettina Lobkowicz vinařství Mělník, Mělnické vinařství Kraus, Školní statek, středisko České zahradnické akademie Mělník Zámek Mělníka vinné sklepy Jiřího Lobkowicze, Bc. Luděk Vondrák - vinařství. Ochutnat mělničinu můžete v řadě mělnických vináren, ale při své návštěvě zde byste určitě neměli minout regionální muzeum. To se specializuje na celou českou vinařskou oblast, a tak zde nechybí ani vinný sklípek nabízející k degustaci nejlepší česká vína.


...

Náměstí Míru

Centrem každého města bylo náměstí - rynek. Zde se konaly trhy, odehrávaly důležité okamžiky života města, manifestace, slavnosti, shromáždění, vítání významných návštěv, např. prezidentských, jak tomu bylo v roce 1922, kdy na Mělník zavítal T. G. Masaryk, v roce 1945 prezident Edvard Beneš, v roce 1998 Václav Havel a ko nečně v roce 2005 Václav Klaus. Náměstí má nepravidelný půdorys, který byl dán utvářením města v hranicích původního opevněného hradiště. Nejzachovalejší frontu domů představuje vý chodní část s dochovaným loubím a s radniční budovou. Jedná se o domy vesměs gotického původu, v pozdějších dobách upravované a přestavované. Každý předsta vuje hodnotné architektonické dílo a společně vytvářejí hodnotný urbanistický celek. Dochovány jsou v nich rozsáhlé gotické sklepy o dvou až třech úrovních. Kašna na náměstí je dílem architekta Jaroslava Fragnera z roku 1938, autorem sousoší Vinobraní je akademický sochař Vincenc Makovský. Jedná se o dílo poměr ně mladé, kašna, která bývala na náměstí dříve, dnes zpříjemňuje chvíle odpočinku na radničním dvoře.

Radnice

Dnešní budova radnice se rozkládá v místě původních čtyř gotických parcel. Dodnes čitelnou nejstarší vývojovou fází je gotický arkýř kaple sv. Barbory s půvab nými hlavicemi s karikaturními maskami na oblých sloupcích z konce 14. století. Tehdy stavba ještě byla rychtou, kde sídlil představený města (rychtář) zastupu jící vrchnost. V "rathúz" (radnici) se rychta proměnila roku 1449, kdy město rychtu vykoupilo. Nejpůsobivějším a nejdůstojnějším prostorem radnice je bezesporu rene sanční mázhaus v poschodí, kde je prostor zaklenut šesti poli křížové klenby s hřebínky.

Mělnický zámek

Zámek je nejvýznamnější památkou města Mělník. Je ověnčen bohatou historií a ve známost vešel především svými rozsáhlými vinnými sklepy. Původně dřevěný hrad z 9. století byl přestaven na románský kamenný, ten pak na gotický kamenný hrad ze 13. století. V 16. století podstoupil hrad renesanční přestavbu. Svou raně barokní úpravu, která se konala v 17. století si zámek drží až dodnes. d roku 1949 mají ve vlastnictví původní majitelé, Lobkowitczové, kteří zpřístupnili rozsáhlou galerii s díly významných umělců.Více o zámku naleznete na www.melnik.cz

Chrám sv. Petra a Pavla

Kostel sv.Petra a Pavla je odedávna považován za součást hradu a později zámku, přestože byl vystavěn o století později než dřevěný hrad Pšov. Původně románská stavba s gotickou přestavbou byla barokně uvnitř upravena v 17. století.

Vedle řady pozoruhodných umělecky hodnotných děl se uvnitř nachází jedinečná kostnice s pozůstatky 10-15tis. lidí.

Muzeum Mělník

Muzeum Mělník je jedním z nejstarších muzeí v České republice. Vzniklo v roce 1888. Od Expozice přibližuje historii, přírodu Mělnicka, pohled do světa hraček a loutek a především dvě specializace - historii výroby kočárků v Čechách a české vinařství. Nově vybudovaná expozice kočárků je v samostatné budově, jen asi 100 m od kláštera. Je zde ve dvou patrech nainstalován průřez historií výroby a vývoje kočárků od poloviny devatenáctého století, do sedmdesátých let století dvacátého.

Soutok Vltavy a Labe

Mělnický soutok řek Labe s Vltavou je významnou dominantou, která přitahuje velké množství turistů. Nejkrásnější výhled se návštěvníkům naskytne ze Zámecké vyhlídky. Tento soutok, díky své poloze, tvoří bohaté přírodní naleziště. Soutok je součástí chráněného území Úpor. Roste zde spousta rostlin, které již jinde velké lokality nemají, např.: sněženky podsněžníku. Na území se rozkládají velké lužní lesy, které zahrnují mohutné exempláře topolu černého, dubu a jilmu.

Více o dalších zajímavostech města Mělníka naleznete na https://www.melnik.cz/

MĚLNICKÉ PODZEMÍ 

Mělnické podzemí vznikalo od konce 13. století společně s budováním města. Chodbový podzemní systém sloužil nejen jako úkryt, ale také jako sklepní prostory k uchovávání mělnického vína, piva, ale i jiných potravin. Skutečným skvostem mělnického podzemí je středověká studna ze 14. století, která je zároveň nejširší studnou v České republice. . Vyhloubena byla při vzniku města, ve středověku se přitom jednalo o jediný zdroj pitné vody. Studna se nachází v těsné blízkosti cca 2 minuty pěšky od Resortu U Císaře, kde v těchto historických prostorách se nacházejí naše Krušovické pivní lázně U Císaře ®  v unikátních komnatách v původním sklepení města, téměř 11 metrů v podzemí.